Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Kampen om Rasti vägskäl 11 december

I samband med den ryska framryckningen med två divisioner mot Suomussalmi december 1939 sker en parallell operation en bit söderut. Den operationen syftar mot att ta kyrkbyn Kuhmo, då från Kumho kan man falla försvararna i Suomussalami i ryggen, rycka västerut Kajaani-Uleåborg(skära av hela norra Finland i nivå med svenska Jävre-Piteå) samt söderut mot Nurmes och järnvägen mot Karelska näset. Framryckningen mot Kuhmo sköts av Röda Arméns 54:e division. Förenklat kan man säga att 54:e skulle skydd flanken på de två divisionerna (163:e och 44:e divisionen) som via Suomussalmi skulle ta Uleåborg och nå svenska gränsen.

Nordfinska gruppen beordrade redan den 7:e december om att samtliga till buds stående finska styrkor (4 bataljoner) den 8:e december skulle slå delar av 54:e divisionen som hunnit fram till Rasti vägskäl. Operationen blev en framgång men ej avgörande p.g.a avsaknad av enhetlig ledning och mycket kort förberedelsetid. Dock avstannade den ryska framryckningen mot Kuhmo. Finska styrkor grävde ned sig några kilometer från Rasti vägskäl med förposter ca 3 km från vägskälet.

“Den 11.12 på morgonen inledde fienden en kraftig artilleriförberedelse mot ställningarna i Rasti. Efter omkring en halv timmes stormeld gick infanteriet kl.10.35 till anfall. Trumelden fortsatte häftigt bakom ställningarna. Inom kort uppenbarade sig tvenne tanks, vilka bröto sig igenom. Vi hade inga vapen emot dem, inte ens minor – endast ett par obetydliga förhuggningar utgjorde vårt anspråkslösa skydd. Det fientliga infanteriet förmådde icke följa stridsvagnarna, vilka denna gång blevo tvungna att vända tillbaka sedan de i över en timmes tid huserat i våra ställningar.”

“Efter kl. 18 stormade infanteriet – åter understött av tanks- våldsammare än tidigare och lyckades efter 1 1/2 timmes kamp bryta sig in på tvenne ställen. Kapten Murole gav nu order åt sina trupper att retirera till Jyrkänkoskilinjen, som någorlunda hunnit befästas. En förpost lämnas på Hotakka höga kulle. Denna kulle var sedermera än i våra, än i motståndarnas händer. Lösgöringen försiggick i god ordning vid 21-tiden.”

Två finska motanfall sätts in under 12:e december, det första gav inget resultat och det andra resulterade att efter en kort strid återerövras åsen Pirttimäki samt ytterligare en bortanför liggande ås i riktning Rasti vägskäl.

“Den 13.12 på morgonen gick fienden med understöd av stridsvagnar och artilleri till anfall mot Pirttimäki. Kullen försvarades nu av 5.komp under res.löjtnant Taskila samt delar av 6.komp. Samtidigt gjorde bataljonen Salonmies ett anfall för att taga tillbaka ställningarna i Rasti…anfallet misslyckades, Ryssarna hade redan stabiliserat sin ställning så att de förmådde strida på tvenne fronter”.

“Kampen om Pirttimäki fortsatte med intensitet den 14.12. Från tidigt på morgonen anföll fienden understödd av tanks…På dagen lyckades det i alla fall fienden att i skydd av ung granskog inringa försvararnas ställning öster om Pirttimäki. Efter ett segt motstånd måste Pirttimäki steg för steg uppgivas. Försvaret lades till Koistila.”

De citerade avsnitten kommer från boken “Striderna i Suomussalmi, kampen om Kuhmo” av H.J Siilasvuo (H.J Strömberg) s.178-182 utgiven av Schildts.

Filed under: ryska armén, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: